Termeni și condiții

Termeni și condiții generale și de vânzare ale societății KYOCERA SENCO EMEA B.V., versiunea 2.0 – aprilie 2015. Acești Termeni și condiții generale de vânzare se vor aplica tuturor tranzacțiilor (de vânzare) ale societății KYOCERA SENCO EMEA B.V. (cunoscută anterior sub numele de Poppers Holding B.V.) și filialelor sale

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acești Termeni și condiții generale se vor aplica și fac parte din toate ofertele Vânzătorului și din toate tranzacțiile (de vânzare) încheiate cu Vânzătorul, cu excluderea explicită a oricăror Condiții Generale ale Cumpărătorului, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul convin altfel în scris. Aceste Condiții vor prevala întotdeauna asupra oricăror condiții (generale) de vânzare și furnizare ale Cumpărătorului, cu excepția cazului în care Vânzătorul confirmă altfel în scris.

1.2. În prezentul Contract, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, se consideră că următorii termeni au următoarele semnificații:

„Zi lucrătoare” nseamnă o zi (alta decât o zi de sâmbătă, duminică sau sărbătoare națională) în care băncile din țara Vânzătorului sunt deschise în mod obișnuit pentru tranzacționarea activităților bancare normale.
„Cumpărător” înseamnă persoana care acceptă o Ofertă a Vânzătorului pentru vânzarea Bunurilor sau a cărei Comandă pentru Bunuri este acceptată de Vânzător.
„Condiții” înseamnă termenii și condițiile de vânzare stabilite în acest document și (cu excepția cazului în care contextul impune altfel), inclusiv orice termeni și condiții speciale convenite în scris între Cumpărător și Vânzător.
“Contract” înseamnă contractul pentru cumpărarea și vânzarea Bunurilor.
„Bunuri”înseamnă bunurile (inclusiv orice tranșă a bunurilor sau orice părți ale acestora) pe care Vânzătorul trebuie să le furnizeze în conformitate cu prezentele Condiții.
„Comandă minimă” înseamnă un număr minim de Bunuri specificat periodic de către Vânzător într-o singură comandă.
„Comandă” înseamnă o ofertă a Vânzătorului, acceptată de Cumpărător, însemnând o instrucțiune adresată Vânzătorului de a livra Bunurile către Cumpărător sau de a asigura colectarea acestora de către Cumpărător la sediul Vânzătorului sau în orice altă locație convenită.
„Vânzător”înseamnă KYOCERA SENCO EMEA B.V. sau oricare dintre filialele sale.

2. BAZA DE VÂNZARE

2.1. Vânzătorul va vinde și Cumpărătorul va cumpăra Bunurile în conformitate cu și sub rezerva prezentelor Condiții, care vor guverna Contractul, cu excluderea oricăror altor termeni și condiții sub rezerva cărora orice astfel de ofertă este acceptată sau pretinsă a fi acceptată sau orice astfel de Comandă este făcută sau pretinsă a fi făcută de către Cumpărător.

2.2. Nicio modificare a prezentelor Condiții nu va fi obligatorie decât dacă este convenită în scris între reprezentanții autorizați ai Cumpărătorului și Vânzător.

2.3. Angajații sau agenții Vânzătorului nu sunt autorizați să facă nicio declarație cu privire la Bunuri, cu excepția cazului în care acest lucru este confirmat în scris de către Vânzător. La încheierea Contractului, Cumpărătorul recunoaște că nu se bazează pe astfel de declarații și renunță la orice pretenție de încălcare a oricăror a acestora dacă nu sunt confirmate.

2.4. Orice sfat sau recomandare dată de către Vânzător sau angajații sau agenții săi Cumpărătorului sau angajaților sau agenților săi cu privire la depozitarea, aplicarea sau utilizarea Bunurilor, care nu este confirmată în scris de către Vânzător, este urmată sau se acționează în baza acesteia în întregime pe propriul risc al Cumpărătorului și, în consecință, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun sfat sau recomandare care nu este confirmată în acest sens.

2.5. Orice eroare sau omisiune tipografică, materială sau de altă natură în orice materiale de vânzare, cotație, listă de prețuri, acceptare a ofertei, factură sau alt document sau informație emisă de Vânzător va fi supusă corectării fără nicio răspundere din partea Vânzătorului.

2.6. Dispozitivele, desenele, modelele, mostrele, descrierile, imaginile și altele asemenea, precum și eventualele anexe și înregistrări vor face parte din ofertele Vânzătorului. Toate acestea, precum și instrumentele realizate în acest sens de către Vânzător, proprietatea Vânzătorului, trebuie returnate Vânzătorului la cerere și nu pot fi copiate și/sau livrate terților fără aprobarea scrisă explicită a Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială posibile.

3. COMENZI ȘI SPECIFICAȚII

3.1. Cumpărătorul va fi responsabil față de Vânzător pentru asigurarea acurateței termenilor oricărei Comenzi (inclusiv a oricărei specificații aplicabile) transmise de Cumpărător și pentru furnizarea oricăror informații necesare Vânzătorului referitoare la Bunuri într-un termen suficient pentru a permite Vânzătorului să execute Contractul în conformitate cu termenii săi.

3.2. În cazul în care nu a avut loc nicio acceptare scrisă prealabilă a unei Comenzi de către Vânzător, de exemplu, în cazul unei vânzări direct de la sediul Vânzătorului, Comanda va intra în vigoare de îndată ce Vânzătorul a livrat Bunurile din Comandă (integral sau parțial) sau dacă Vânzătorul trimite factura pentru aceste Bunuri Cumpărătorului, la cererea acestuia.

3.3. Cantitatea, calitatea și descrierea oricăror Bunuri vor fi cele stabilite în oferta Vânzătorului (dacă este acceptată de Cumpărător) sau Comanda Cumpărătorului (dacă este acceptată de Vânzător).

3.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a aduce orice modificări specificațiilor Bunurilor care sunt necesare pentru a se conforma oricăror cerințe aplicabile privind siguranța sau altor cerințe legale sau de reglementare sau, în cazul în care Bunurile urmează să fie furnizate conform specificațiilor Vânzătorului, care nu afectează în mod semnificativ calitatea sau performanța acestora.

3.5. Nicio Comandă care a fost acceptată de către Vânzător nu poate fi anulată de către Cumpărător decât cu acordul scris al Vânzătorului și în condițiile în care Cumpărătorul va despăgubi integral Vânzătorul împotriva tuturor pierderilor, costurilor, daunelor, taxelor și cheltuielilor suportate de Vânzător ca urmare a anulării.

4. PREȚUL BUNURILOR

4.1. Prețul Bunurilor va fi prețul stabilit al Vânzătorului sau, în cazul în care nu a fost stabilit niciun preț (sau un preț stabilit nu mai este valabil); prețul listat în lista de prețuri publicată de Vânzător la data acceptării Comenzii. Toate prețurile stabilite sunt valabile doar 30 de zile, cu excepția cazului în care se specifică altfel în cotație sau până la acceptarea anterioară de către Cumpărător, după care acestea pot fi modificate de către Vânzător fără a notifica Cumpărătorul.

4.2. Vânzătorul își rezervă dreptul, prin notificarea Cumpărătorului în orice moment înainte de livrarea Bunurilor, de a crește prețul pentru a reflecta orice creștere a costului pentru Vânzător care se datorează oricărei modificări a datelor de livrare, cantităților sau specificațiilor pentru Bunuri care este solicitată de Cumpărător sau oricărei întârzieri cauzate de orice instrucțiuni ale Cumpărătorului sau de eșecul Cumpărătorului de a oferi Vânzătorului informații sau instrucțiuni adecvate.

4.3. Orice alte costuri decât cele pentru ambalarea și transportul standard nu sunt incluse în prețul Bunurilor, cu excepția cazului în care Vânzătorul specifică altfel în scris.

4.4. Prețul nu include costurile de asamblare, costurile operaționale, taxele de import, export și timbru, costurile de vămuire, taxa pe valoarea adăugată aplicabilă și/sau orice alte taxe legale, care vor fi percepute suplimentar cumpărătorului dacă și când este cazul.

5. CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Sub rezerva oricăror condiții speciale convenite în scris între Cumpărător și Vânzător, Vânzătorul va avea dreptul să factureze Cumpărătorului prețul Bunurilor la sau în orice moment după livrarea Bunurilor, cu excepția cazului în care Bunurile urmează să fie colectate de către Cumpărător sau Cumpărătorul nu reușește în mod eronat să preia livrarea Bunurilor, caz în care Vânzătorul va avea dreptul să factureze Cumpărătorului prețul în orice moment după ce Vânzătorul a notificat Cumpărătorul că Bunurile sunt gata de colectare sau (după caz) Vânzătorul a licitat livrarea Bunurilor.

5.2. Cumpărătorul va plăti prețul Bunurilor (minus orice reducere la care Cumpărătorul are dreptul, dar fără nicio altă deducere) la momentul livrării Bunurilor, chiar dacă livrarea nu a avut loc și proprietatea asupra Bunurilor nu a trecut la Cumpărător sau nu a fost reclamată pentru defecte de către Cumpărător. Momentul plății prețului va fi esențial pentru Contract. Chitanțele de plată vor fi emise numai la cerere. Decontarea este interzisă.

5.3. În cazul în care Cumpărătorul nu efectuează nicio plată la data scadenței, atunci, fără a aduce atingere niciunui alt drept sau compensație disponibilă Vânzătorului, acesta va avea dreptul:

– 5.3.1. Să anuleze Contractul sau să suspende orice livrări ulterioare către Cumpărător;

– 5.3.2. Orice plată efectuată de Cumpărător pentru Bunurile (sau Bunurile furnizate în temeiul oricărui alt contract încheiat între Cumpărător și Vânzător) pe care Vânzătorul le poate considera adecvate (fără a aduce atingere oricărei presupuse aproprieri din partea Cumpărătorului); și

– 5.3.3. Să perceapă cumpărătorului dobândă (atât înainte, cât și după orice hotărâre) pentru suma neplătită, la o rată de 4% pe an peste rata EURIBOR din când în când, până la efectuarea plății integrale (o parte a lunii fiind tratată ca o lună întreagă în scopul calculării dobânzii).

6. LIVRARE

6.1. Livrarea Bunurilor se va face de către Vânzător la un loc de livrare convenit între Vânzător și Cumpărător în timpul zilelor lucrătoare. Mijlocul de transport va fi ales de către Vânzător. În caz de impedimente sau obstacole ale mijlocului de transport ales, Vânzătorul nu va fi obligat să aleagă alte mijloace de transport. Vânzătorul nu este răspunzător în cazul în care mijlocul de transport va fi anulat.

6.2. Orice date stabilite pentru livrarea Bunurilor sunt doar estimative, iar Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere în livrarea Bunurilor, indiferent de cauza acesteia. Termenul de livrare nu este esențial. Bunurile pot fi livrate de către Vânzător înainte de data de livrare stabilită sau estimată, printr-o notificare rezonabilă adresată Cumpărătorului.

6.3. În cazul în care Bunurile urmează să fie livrate în tranșe, fiecare livrare va constitui un contract separat și eșecul Vânzătorului de a livra una sau mai multe tranșe în conformitate cu aceste Condiții sau orice pretenție a Cumpărătorului cu privire la una sau mai multe tranșe nu va da dreptul Cumpărătorului să trateze Contractul ca fiind reziliat.

6.4. În cazul în care Cumpărătorul nu reușește să preia livrarea Bunurilor sau nu reușește să dea Vânzătorului instrucțiuni de livrare adecvate la momentul declarat prin livrare (altfel decât din orice motiv în afara controlului rezonabil al Cumpărătorului sau din orice motiv din vina Vânzătorului), atunci, fără a aduce atingere oricărui alt drept sau compensație disponibilă Vânzătorului, Vânzătorul poate:

– 6.4.1. Să depoziteze Bunurile până la livrarea efectivă și să perceapă Cumpărătorului costurile rezonabile (inclusiv asigurarea) de depozitare; sau

– 6.4.2. Să vândă Bunurile la cel mai bun preț ușor de obținut și (după deducerea tuturor cheltuielilor de depozitare și vânzare) depunând în contul Cumpărătorului surplusul față de prețul prevăzut în Contract sau taxând Cumpărătorul pentru orice minus față de prețul prevăzut în Contract.

7. RISC ȘI TITLU

7.1. Riscul de deteriorare sau pierdere a Bunurilor va fi transferat Cumpărătorului:

– 7.1.1. În cazul Bunurilor care urmează să fie livrate la sediul Vânzătorului, în momentul în care Vânzătorul notifică Cumpărătorul că bunurile sunt disponibile pentru colectare; sau
– 7.1.2. În cazul Bunurilor care urmează să fie livrate altfel decât la sediul Vânzătorului, la momentul livrării sau, în cazul în care Cumpărătorul nu reușește în mod eronat să preia Bunurile, la momentul în care Vânzătorul a licitat livrarea Bunurilor.

7.2. Toate Bunurile livrate acum și în viitor vor rămâne proprietatea Vânzătorului până când Cumpărătorul va achita toate datoriile și pretențiile neplătite către Vânzător, indiferent de motivele creanței sau pretenției.

7.3. Până în momentul în care proprietatea asupra Bunurilor trece la Cumpărător, Cumpărătorul va deține Bunurile ca agent fiduciar și comodatar al Vânzătorului și va păstra Bunurile separat de cele ale Cumpărătorului și ale terților și de cele depozitate, protejate și asigurate în mod corespunzător și identificate ca fiind proprietatea Vânzătorului. Până la acel moment, Cumpărătorul va avea dreptul să revândă sau să utilizeze Bunurile în cursul normal al activității sale, dar va depune în contul Vânzătorului încasările din vânzare sau altă înstrăinare a Bunurilor, corporale sau necorporale, inclusiv încasările din asigurare, și va păstra toate aceste încasări separat de orice sume de bani sau bunuri ale Cumpărătorului și ale terților și, în cazul încasărilor corporale,
de cele stocate, protejate și asigurate în mod corespunzător.

7.4. Până în momentul în care Bunurile vor deveni proprietatea Cumpărătorului, Vânzătorul va avea dreptul în orice moment să solicite Cumpărătorului să elibereze și să livreze Bunurile către Vânzător și, în cazul în care Cumpărătorul nu reușește să facă acest lucru imediat, să intre în orice sediu al Cumpărătorului sau al oricărei terțe părți în care Bunurile sunt depozitate și să reintre în posesia Bunurilor.

7.5. Cumpărătorul nu va avea dreptul să gajeze sau să perceapă în orice mod cu titlu de garanție pentru nicio datorie oricare dintre Bunurile care rămân proprietatea Vânzătorului, dar dacă Cumpărătorul face acest lucru, toate sumele datorate de Cumpărător Vânzătorului vor deveni imediat scadente și plătibile (fără a aduce atingere oricărui alt drept sau compensație a Vânzătorului).

8. GARANȚII ȘI RĂSPUNDERI

8.1. Sub rezerva condițiilor stabilite mai jos, Vânzătorul garantează că Bunurile vor corespunde specificațiilor acestora la momentul livrării și nu vor avea defecte de material și de manoperă pentru o perioadă de 12 luni de la livrare, cu excepția cazului în care producătorul Bunurilor a emis o garanție diferită. În acest din urmă caz, garanția producătorului va prevala asupra garanției Vânzătorului, așa cum este descris în acest articol.

8.2. Garanția de mai sus este acordată de către Vânzător sub rezerva următoarelor condiții:

– 8.2.1. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun defect al Bunurilor care rezultă din orice desen, proiect sau altă specificație furnizată de Cumpărător;

– 8.2.2. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun defect care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor Vânzătorului sau din depozitarea Bunurilor în condiții nesatisfăcătoare sau umede, nici pentru eventualele defecte care rezultă din uzura normală, daune intenționate, neglijență, condiții de lucru anormale, nerespectarea instrucțiunilor Vânzătorului (fie verbale, fie în scris), utilizarea necorespunzătoare sau modificarea sau repararea Bunurilor fără aprobarea Vânzătorului;

– 8.2.3. Vânzătorul nu va avea nicio răspundere în baza garanției de mai sus (sau a oricărei alte garanții, condiții sau garanții) dacă prețul total al Bunurilor nu a fost plătit până la data scadentă pentru plată.

8.3. Sub rezerva celor prevăzute în mod expres în aceste Condiții, toate garanțiile, condițiile sau alți termeni implicați de lege sau de dreptul comun sunt excluse în cea mai mare măsură permisă de lege, IAR CUMPĂRĂTORULUI I SE ATRAGE ÎN SPECIAL ATENȚIA ASUPRA ACESTEI CLAUZE 8.3.

8.4. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris, orice reclamație din partea Cumpărătorului care se bazează pe orice defect în calitatea sau starea Bunurilor sau pe incapacitatea acestora de a corespunde specificației (indiferent dacă livrarea este refuzată sau nu de către Cumpărător) va fi notificată Vânzătorului în termen de 180 de zile de la data livrării sau în cazul în care defectul sau deficiența nu a fost evidentă la o inspecție rezonabilă în termen de 30 de zile de la data livrării către clientul Cumpărătorului, oricare dată survine prima. În cazul în care livrarea nu este refuzată, iar Cumpărătorul nu notifică Vânzătorul în consecință, Cumpărătorul nu va avea dreptul să respingă Bunurile, iar Vânzătorul nu va avea nicio răspundere pentru un astfel de defect sau deficiență, iar Cumpărătorul va fi obligat să plătească prețul ca și cum Bunurile ar fi fost livrate în conformitate cu Contractul. Revendicările privind Bunurile utilizate livrate nu vor primi răspuns, iar Vânzătorul nu este responsabil pentru acele Bunuri în niciun fel, cu excepția cazului în care s-a convenit acest lucru în scris.

8.5. Sub sancțiunea excluderii drepturilor Cumpărătorului și fără a aduce atingere Clauzei 8.4, Cumpărătorul va raporta Vânzătorului în scris orice reclamație cu privire la cantitatea, dimensiunea, greutatea, ambalajul și/sau deteriorarea Bunurilor livrate în termen de 5 Zile lucrătoare de la data transferului riscului, astfel cum este definită în Clauza 7.1.1 sau 7.1.2.

8.6. În cazul în care o reclamație valabilă cu privire la oricare dintre Bunuri, care se bazează pe un defect privind calitatea sau starea Bunurilor sau pe nerespectarea specificației, este notificată Vânzătorului în conformitate cu aceste Condiții, Vânzătorul va avea dreptul să înlocuiască Bunurile (sau partea în cauză) în mod gratuit sau, la discreția exclusivă a Vânzătorului, să restituie Cumpărătorului prețul Bunurilor (sau o parte proporțională a prețului), dar Vânzătorul nu va mai avea nicio altă răspundere față de Cumpărător.

8.7. Cu excepția decesului sau vătămării corporale cauzate de neglijența Vânzătorului, Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Cumpărător din cauza unei declarații sau a unei garanții implicite, a unei condiții sau a altui termen sau a unei obligații de drept comun sau în condițiile exprese ale Contractului, pentru orice pierdere sau daună (fie pentru pierderea profitului sau în alt mod), costuri, cheltuieli sau alte cereri de despăgubire în consecință de orice fel (și indiferent dacă sunt cauzate de neglijența Vânzătorului, a angajaților sau agenților săi sau în alt mod) care rezultă din sau în legătură cu furnizarea bunurilor sau utilizarea sau revânzarea acestora de către cumpărător, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în aceste Condiții.

8.8. Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Cumpărător și nu se va considera că a încălcat Contractul din cauza oricărei întârzieri în îndeplinirea sau a oricărei neîndepliniri a obligațiilor Vânzătorului în legătură cu Bunurile, dacă întârzierea sau neîndeplinirea s-a datorat unui caz fortuit, de revoltă, grevă, blocaj, litigiu comercial sau perturbări ale muncii, accident, defectarea instalațiilor sau mașinilor, incendiu, inundații, dificultăți în obținerea de lucrători, materiale sau transport sau oricărei alte cauze în afara controlului rezonabil al Vânzătorului.

8.9. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Vânzătorul nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun fel de daune indirecte ale Cumpărătorului, inclusiv, fără limitare, pentru daune speciale sau subsidiare sau orice daune, de orice fel care rezultă din orice neîndeplinire sau încălcare a prezentelor Condiții sau cauzate de Bunurile livrate Cumpărătorului, iar răspunderea maximă a Vânzătorului pentru daune (fie contractuale, delictuale sau de orice fel care apar, inclusiv pentru evitarea oricăror neclarități, orice răspundere pentru Bunuri) nu va depăși în niciun caz prețul de achiziție al Bunurilor.

9. INSOLVENȚA CUMPĂRĂTORULUI
9.1. Fără a aduce atingere oricărui alt drept sau compensație disponibilă Vânzătorului, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze Contractul sau să suspende orice alte livrări în temeiul Contractului fără nicio răspundere față de Cumpărător, iar dacă Bunurile au fost livrate, dar nu au fost plătite, prețul acestora va deveni imediat scadent și plătibil, fără a aduce atingere oricărui acord sau aranjament anterior contrar, atunci când:

– 9.1.1. Cumpărătorul încheie orice acord voluntar cu creditorii săi sau face obiectul unui ordin de administrare sau (fiind o persoană fizică sau firmă) intră în faliment sau (fiind o societate) intră în lichidare (altfel decât în scopul fuziunii sau reconstrucției); sau

– 9.1.2. Un creditor ia înapoi în posesie oricare dintre proprietățile sau activele Cumpărătorului sau este numit un destinatar; sau

– 9.1.3. Cumpărătorul încetează sau amenință cu încetarea desfășurării activității; sau

– 9.1.4. Vânzătorul înțelege în mod rezonabil că oricare dintre evenimentele menționate mai sus urmează să aibă loc în legătură cu Cumpărătorul și notifică Cumpărătorul în consecință.

10. ASIGURARE

10.1. Cumpărătorul va procura și va menține în vigoare, pe cheltuiala proprie, o asigurare de răspundere civilă suficientă (inclusiv răspunderea generală, răspunderea pentru produse, răspunderea angajatorului și acoperirea daunelor subsidiare).

11. DIVERSE

11.1. Orice notificare necesară sau permisă a fi transmisă de oricare dintre părți celeilalte părți în temeiul prezentelor Condiții va fi adresată în scris celeilalte părți la sediul social sau la locul principal de desfășurare a activității sau la orice altă adresă care, la momentul respectiv, a fost notificată în temeiul prezentei dispoziții părții care a trimis notificarea.

11.2. Renunțarea de către Vânzător la orice încălcare a Contractului de către Cumpărător nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare ulterioară a aceleiași sau a oricărei alte prevederi.

11.3. În cazul în care o dispoziție a prezentelor condiții este considerată de către o autoritate competentă ca fiind nulă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial, valabilitatea celorlalte dispoziții ale prezentelor condiții și a restului dispoziției în cauză nu va fi afectată de aceasta.

11.4. Contractul va fi guvernat de legile țării Vânzătorului și orice litigiu între părți va fi înaintat exclusiv unei instanțe competente de la sediul social al Vânzătorului, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul au convenit să soluționeze litigiul prin arbitraj. Prevederile Legilor Uniforme privind Vânzarea Internațională de Mărfuri (C.I.S.G.) sunt excluse in mod expres.